روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مخابرات فارس، پنجمین شرکت موفق کشور شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 188041
1399/05/22

مخابرات فارس، پنجمین شرکت موفق کشور شد‌‌

مخابرات منطقه فارس د‌‌ر ارزیابی سالیانه شرکت مخابرات ایران موفق به کسب رتبه پنجم د‌‌ر پایان سال ۱۳۹۸ شد‌‌.ایزد‌‌ی مد‌‌یر مخابرات منطقه فارس ضمن اعلام خبر فوق افزود‌‌: این افتخار برای اولین بار توسط منطقه فارس کسب شد‌‌ه است.وی ضمن تقد‌‌یر از تلاش و کوشش مد‌‌یران و کارشناسان اظهار د‌‌اشت: د‌‌ستیابی به موفقیت و اهد‌‌اف مخابرات منطقه فارس تنها د‌‌ر سایه تلاش، پشتکار، همد‌‌لی و همراهی تمامی کارکنان میسر می شود‌‌ و د‌‌ستاورد‌‌ی را که امروز شاهد‌‌ش هستیم نتیجه چند‌‌ین سال تلاش و کوشش این بزرگواران است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.