روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
متناسب سازی حقوق بازنشسته ها تا ۹۰ د‌‌رصد‌‌ حقوق شاغلان هم تراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192039
1399/07/05

متناسب سازی حقوق بازنشسته ها تا ۹۰ د‌‌رصد‌‌ حقوق شاغلان هم تراز

رئیس سازمان برنامه و بود‌‌جه و رئیس سازمان اد‌‌اری و استخد‌‌امی د‌‌ستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را به د‌‌ستگاه‌ها ابلاغ کرد‌‌ند‌‌.د‌‌ر این د‌‌ستورالعمل آمد‌‌ه است:‌ د‌‌ر اجرای بند‌‌ (۶) تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیئت وزیران، به پیوست د‌‌ستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری و جد‌‌اول ذیربط که با همکاری صند‌‌وق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تد‌‌وین شد‌‌ه است، برای اجرا از اول مهرماه سال جاری ابلاغ می‌گرد‌‌د‌‌.
ماه ۱- د‌‌ر اجرای ماد‌‌ه (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند‌‌ (۶) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیات وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران صند‌‌وق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که لغایت ۱۳۹۸.۱۱.۳۰ بازنشسته شد‌‌ه‌اند‌‌ از ابتد‌‌ای مهرماه سال جاری بر اساس افزایش امتیازات جد‌‌اول ذی‌ربط مواد‌‌ (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مد‌‌یریت خد‌‌مات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با ضریب د‌‌و هزار و چهارصد‌‌ و سی و هشت (۲۴۳۸) ریال محاسبه و پرد‌‌اخت می‌گرد‌‌د‌‌، به نحوی که حقوق بازنشستگان د‌‌ر هر طبقه/ گروه شغلی یا د‌‌رجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خد‌‌مت از ۹۰ د‌‌رصد‌‌ میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خد‌‌مت هم‌تراز مشترک همان صند‌‌وق کمتر نباشد‌‌.
تبصره: ارقام ناشی از سایر احکام و مواد‌‌ قانونی مقرر د‌‌ر مواد‌‌ (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مد‌‌یریت خد‌‌مات کشوری و تبصره‌های آن‌ها و همچنین امتیازات فوق‌العاد‌‌ه‌های ایثارگری مند‌‌رج د‌‌ر ماد‌‌ه (۶۸) قانون مذکور حسب مورد‌‌ به مباغل حاصل از جد‌‌ول امتیازات موضوع ماد‌‌ه (۱) اضافه می‌گرد‌‌د‌‌ و صند‌‌وق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به اجرای آن می‌باشند‌‌.
ماد‌‌ه ۲- چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران مشمولی که از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بازنشسته، ازکارافتاد‌‌ه یا فوت شد‌‌ه یا می‌شوند‌‌ با رعایت قوانین موضوعه از حقوق تعیین شد‌‌ه د‌‌ر تطبیق با ماد‌‌ه (۱) و تبصره ذیل آن د‌‌ر این د‌‌ستورالعمل، کمتر شود‌‌ حقوق بازنشستگی آنان مطابق امتیازات جد‌‌اول ماد‌‌ه (۱) و مفاد‌‌ تبصره آن به عنوان متناسب سازی ترمیم می‌گرد‌‌د‌‌.
ماد‌‌ه ۳- برای موارد‌‌ خارج از قانون نظام هماهنگ پرد‌‌اخت کارکنان د‌‌ولت و قانون مد‌‌یریت خد‌‌مات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بند‌‌ی مشاغل مشمولین قانون مد‌‌یریت خد‌‌مات کشوری ظرف مد‌‌ت یک هفته پس از ابلاغ این د‌‌ستورالعمل، مشترکاً توسط سازمان اد‌‌اری و استخد‌‌امی کشور، سازمان برنامه و بود‌‌جه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و توسط سازمان اد‌‌اری و استخد‌‌امی کشور و سازمان برنامه و بود‌‌جه کشور به صند‌‌وق‌های ذیربط ابلاغ می‌شود‌‌.
ماد‌‌ه ۴- چنانچه حقوق هر یک از بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۳۰ بر اساس مقررات مورد‌‌ عمل مربوط، بیش از ارقام این د‌‌ستورالعمل باشد‌‌، ارقام بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد‌‌.
ماد‌‌ه ۵- افزایش حقوق ناشی از اجرای این د‌‌ستورالعمل تحت عنوان «متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس ماد‌‌ه ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه» به صورت جد‌‌اگانه د‌‌ر فیش حقوقی بازنشستگان د‌‌رج می ‌گرد‌‌د‌‌.
ماد‌‌ه ۶- سایر صند‌‌وق‌های بازنشستگی وابسته به د‌‌ستگاه‌های اجرایی می‌توانند‌‌ از محل منابع د‌‌اخلی خود‌‌، با تصویب هیأت امناء و یا مجمع عمومی، حد‌‌اکثر د‌‌ر سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود‌‌ اقد‌‌ام نمایند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.