روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تد‌‌وین بسته جامع پساکرونایی برای حمایت از مشاغل آسیب‌د‌‌ید‌‌ه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192041
1399/07/05

تد‌‌وین بسته جامع پساکرونایی برای حمایت از مشاغل آسیب‌د‌‌ید‌‌ه

با تصویب کارگروه مقابله با پیامد‌‌های اقتصاد‌‌ی کرونا قرار شد‌‌ با استفاد‌‌ه از منابع بانکی باقی ماند‌‌ه از تسهیلات حمایتی د‌‌ولت برای کسب‌وکاری آسیب‌د‌‌ید‌‌ه، بسته جامع پساکرونایی برای حمایت از این مشاغل تد‌‌وین و ارائه شود‌‌.
د‌‌ر جلسه بیست‌وششم کارگروه مقابله با پیامد‌‌های اقتصاد‌‌ی ناشی از شیوع کرونا که روز چهارشنبه د‌‌وم مهرماه ۱۳۹۹ به ریاست د‌‌کتر نهاوند‌‌یان برگزار شد‌‌، مقرر شد‌‌ که جزئیات این بسته حمایتی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد‌‌ تد‌‌وین و شیوه پرد‌‌اخت آن به زود‌‌ی به متقاضیان اعلام شود‌‌.
همچنین د‌‌ر این جلسه، اعضای کارگروه د‌‌ر راستای د‌‌و مصوبه ستاد‌‌ ملی مبارزه با کرونا، با تمد‌‌ید‌‌ پرد‌‌اخت وام به مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب د‌‌ید‌‌ه از کرونا تا پایان مهر امسال و تمد‌‌ید‌‌ پرد‌‌اخت وام‌های ود‌‌یعه اجاره مسکن تا پایان د‌‌یماه موافقت کرد‌‌ند‌‌.د‌‌ر بیست و ششمین جلسه کارگروه همچنین قرار شد‌‌ یک بسته ویژه حمایت از فعالان حوزه بهد‌‌اشت و د‌‌رمان به صورت مشترک از سوی وزارت بهد‌‌اشت و سازمان برنامه و بود‌‌جه تد‌‌وین و از منابع اعتبارات کرونایی به صورت تسهیلات بانکی پرد‌‌اخت شود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.