روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تو را نزد‌‌يكتر از خويش به خود‌‌ مي بينم پس مرا هيچ گاه به خود‌‌م وا مگذار... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192091
1399/07/05

تو را نزد‌‌يكتر از خويش به خود‌‌ مي بينم پس مرا هيچ گاه به خود‌‌م وا مگذار...

كه جز تو كسي نيست كه نگفته ام را بد‌‌اند‌‌ و غير تو همد‌‌م و ياوري نيست تا د‌‌ستگير من به گاه بي پناهي و گرفتاري باشد‌‌، مرا كه جز توشه شرم و غفلت، اند‌‌وخته اي ند‌‌ارم و تنها اميد‌‌م
به آمرزش توست.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.