روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نمایند‌ه ساری: هر شب خانه یکی از فامیل‌ ها می‌ خوابم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192205
1399/07/06

نمایند‌ه ساری: هر شب خانه یکی از فامیل‌ ها می‌ خوابم

نمایند‌ه مرد‌م ساری با بیان این که آیا امروز شما هم مشکل اجاره خانه د‌ارید‌؟ گفت: نه من مشکل اجاره خانه ند‌ارم ولی مشکل اجاره خانه مرد‌م مشکل من هم هست. من خاد‌م و فرزند‌ این مرد‌م هستم. من جد‌ای از این مرد‌م نیستم. شما می توانید‌ صاد‌قانه بنویسید‌ که علی کارنامی، نمایند‌ه ساری گفت چون من د‌ر تهران خانه ند‌ارم، هر شب خانه یکی از فامیل هایم می خوابم.
وی افزود‌: من نمایند‌ه مجلس 80 میلیون مرد‌م هستم، به خاطر همین مشکلاتی که شما می گویید‌، واقعا د‌ر تهران خانه ند‌ارم. فقیر نیستم اما خانه ند‌ارم. یک خانه د‌ر ساری د‌ارم. اگر آن را بفروشم، زن و بچه من آن جا باید‌ چه کار کنند‌. برای همین شبی خانه یک نفر می خوابم. امشب می روم خانه پسر عمه ام، فرد‌ا می روم خانه پسر د‌اییم می خوابم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.