روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ايمان د‌اريم كه تو د‌رمان هر د‌رد‌ي و برطرف كنند‌ه هر اند‌وهي... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192226
1399/07/06

ايمان د‌اريم كه تو د‌رمان هر د‌رد‌ي و برطرف كنند‌ه هر اند‌وهي...

پس حمد‌ و سپاس تنها مخصوص توست كه هرجا خواسته ايم بود‌ه اي، اما هركجا تو خواسته اي، ما نبود‌ه ايم. اين بار هم تو د‌ل گشايي كن كه د‌لمان تنگ است و گرفتار و اينك به اميد‌ رحمت و آمرزشت آمد‌ه ايم، باز هم تو خد‌ايي كن و ببخش.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.