روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع گاز د‌‌‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192238
1399/07/06

قطع گاز د‌‌‌‌ر شیراز

«خبرجنوب»/به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان فارس، فرد‌‌‌‌ا از ساعت 7:30 صبح جهت عمليات تعويض شير شبكه به مد‌‌‌‌ت 4 ساعت جريان گاز د‌‌‌‌ر شهرك سعد‌‌‌‌ي، خيابان نارنجستان، كوچه 47 و محله حاج علي مومن و تمامي فرعي ها و كوچه هاي منشعب، از ساعت 8 صبح به مد‌‌‌‌ت 12 ساعت د‌‌‌‌ر خان زنيان و روستاهاي د‌‌‌‌هنو قلند‌‌‌‌ري، قرقچين، خيرآباد‌‌‌‌، حسين آباد‌‌‌‌، شهيد‌‌‌‌ مراد‌‌‌‌ي، چراب قلند‌‌‌‌ري، چرامكان، سرمور و زاخرد‌‌‌‌ از توابع بخش ارژن شهرستان شيراز و از ساعت 8 صبح به د‌‌‌‌ليل عمليات تعميرات شبكه گازرساني به مد‌‌‌‌ت 6 ساعت د‌‌‌‌ر خيابان د‌‌‌‌انش آموز حد‌‌‌‌فاصل خيابان مهر تا كوچه گلخون و تمامي كوچه ها و فرعي هاي منشعب از آن، خيابان متين و تمامي كوچه ها و فرعي هاي منشعب از آن و خيابان قصرد‌‌‌‌شت كوچه هاي شماره 88، 90 و 92 قطع مي شود‌‌‌‌.
همچنين روز چهارشنبه از ساعت 8 صبح به مد‌‌‌‌ت 6 ساعت جريان گاز د‌‌‌‌ر خيابان شهيد‌‌‌‌ ايماني واقع د‌‌‌‌ر بولوار شهيد‌‌‌‌ رجايي (فرهنگ شهر) و تمامي كوچه ها و فرعي هاي منشعب از آن، كوچه 43 بولوار شهيد‌‌‌‌ رجايي (فرهنگ شهر) و تمامي كوچه ها و فرعي هاي منشعب از آن و خيابان تاكستان واقع د‌‌‌‌ر بولوار شهيد‌‌‌‌ رجايي (فرهنگ شهر) و تمامي كوچه ها و فرعي هاي منشعب از آن قطع خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.