روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آزار شیطانی آقای معلم به دانش آموزانش با وعده نمره قبولی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192479
1399/07/09

آزار شیطانی آقای معلم به دانش آموزانش با وعده نمره قبولی

آزار شیطانی معلم با دانش آموزانش او را به دام پلیس انداخت. معلمی که در تگزاس با وعده نمره 20 دانش آموزانش را به خانه
می کشاند دستگیر شد.از قرار معلوم آقای معلم که از همخوابی با پسران لذت می برد با وعده نمره 20 به دانش آموزانش آن ها را به خانه می برد و پس از چندین بار رابطه جنسی به آن ها نمره 20 می داد .این اقدام او تا زمانی ادامه داشت که یکی از قربانیان به دلیل خشونت جنسی وارد شده دچار بیمار جنسی شده و در بیمارستان بستری شد.پزشکان که با معاینه قربانی متوجه تجاوز به او شدند با درمیان گذاشتن این موضوع با اداره پلیس ماموران را وارد ماجرا کردند.با افشا شدن ارتباط کثیف مایکل با دانش آموزانش پلیس وارد ماجرا شد و توانست با اظهارات قربانی متهم را شناسایی و با اثبات تجاوز او را دستگیر کند.در حال حاضر مجرم جنسی بدون قرار وثیقه در زندان است تا جلسه محاکمه اش به زودی برگزار شود.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.