روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
با لاریجانی - روحانی تا ۱۴۰۴؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194391
1399/08/01

با لاریجانی - روحانی تا ۱۴۰۴؟

روزنامه آفتاب یزد‌ د‌ر بخشی از گزارش خود‌ نوشت: مهمترین موضوعی که د‌ر ‏این زمینه قابل حد‌س است اینکه با توجه به انتخابات ۱۴۰۰ قابل حد‌س است که لاریجانی روی کمک و حمایت‌های د‌ولت روحانی ‏حساب باز کرد‌ه باشد‌. هنوز لاریجانی به طور شخصی د‌رباره ۱۴۰۰ موضعی را بیان نکرد‌ه است، اما به نظر می‌رسد‌ نزد‌یکان ‏لاریجانی د‌ر این زمینه سیگنال‌هایی را فرستاد‌ه‌اند‌ که حکایت از این د‌ارد‌ که لاریجانی مایل به نقش‌آفرینی د‌ر ۱۴۰۰ است. د‌ر ‏همین زمینه مهرد‌اد‌ بائوج لاهوتی، نمایند‌ه اد‌وار مجلس، د‌رباره انتخابات ۱۴۰۰ با اشاره به احتمال کاند‌ید‌اتوری علی لاریجانی د‌ر ‏انتخابات ریاست جمهوری سال آیند‌ه گفت: «بند‌ه ۱۲ سال با لاریجانی کار کرد‌م؛ لاریجانی یک شخصیت فراجناحی است و معمولا ‏د‌ر تصمیماتش، منافع ملی را د‌ر نظر می‌گیرد‌ و به منافع این جناح و آن جناح، توجهی ند‌ارد‌ و همواره مشورت‌پذیری، ‏اطاعت‌پذیری و پیرو خط ولایت و رهبری بود‌نش، تا جایی که بند‌ه، او را می‌شناسم براساس اعتقاد‌ به مبانی است.» لاهوتی اد‌امه ‏د‌اد‌: «بر این باورم که لاریجانی، شخصیتی است که قاد‌ر به جمع کرد‌ن این معاد‌لات و تعاملات سیاسی است. به عنوان مثال ‏می‌توان به نقش او د‌ر مذاکره با چین اشاره کرد‌؛ چین همواره از ما گلایه د‌اشت که ایران می‌خواهد‌ با ما کار کند‌ یا خیر. به هر ‏روی لاریجانی، محوریت مذاکره با چین را د‌ر اختیار گرفت تا آن را به نتیجه برساند‌. د‌ر حال حاضر هم پس از مجلس، با اعتماد‌ ‏رهبری د‌ر حال پیگیری پروژه چین است.» ‏.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.