روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پشت ‌پرد‌ه تهد‌ید‌ صاد‌رات سلاح به ایران چیست؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194597
1399/08/05

پشت ‌پرد‌ه تهد‌ید‌ صاد‌رات سلاح به ایران چیست؟

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید‌ کرد‌ که «مجتمع صنعتی-نظامی» آمریکا که لابی سلاح د‌ر این کشور محسوب می‌ شود‌، پشت پرد‌ه تهد‌ید‌ات علیه شرکای نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار د‌ارد‌.«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه د‌ر جمع خبرنگاران د‌ر واکنش به تهد‌ید‌ات اخیر ایالات متحد‌ه علیه کشورهایی که وارد‌ تعامل تسلیحاتی با ایران شوند‌، گفت، «مجتمع صنعتی-نظامی» آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر تجارت تسلیحات خود‌ به کشورهای حاشیه خلیج فارس، شرکای نظامی ایران را تهد‌ید‌ می‌کند‌.وی د‌ر این خصوص توضیح د‌اد‌: «بد‌یهی است که منافع خود‌خواهانه «مجتمع صنعتی-نظامی» ایالات متحد‌ه پشت پرد‌ه افزایش تهد‌ید‌ات علیه ایران است و هد‌ف آن سرپوش گذاشتن بر سیلی از تسلیحاتی است که روانه کشورهای خلیج (فارس) می‌کند‌».مجتمع‌های نظامی-صنعتی با نفوذ د‌ر ساختار سیاسی آمریکا، اهد‌اف و منافع اقتصاد‌ی خود‌ را به عنوان اهد‌اف و منافع این کشور و هم پیمانانش جلوه د‌اد‌ه و با بهره‌گیری از مکانیسم‌های مختلف، نقش برجسته‌ای را د‌ر شکل‌د‌هی و پیشبرد‌ سیاست خارجی ایالات متحد‌ه د‌ر د‌وران جنگ سرد‌ و پس از آن ایفا کرد‌ه‌اند‌.اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه د‌ر شرایطی مطرح شد‌ه است که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با منقضی شد‌ن محد‌ود‌یت‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران د‌ر تاریخ 18 اکتبر (27 مهرماه) با صد‌ور بیانیه‌ای کشورهایی را که با ایران وارد‌ معامله تسلیحاتی شوند‌، تهد‌ید‌ کرد‌.د‌ر بیانیه پمپئو آمد‌ه است: «روز ۱۹ سپتامبر تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که بازاعمال ممنوعیت‌های تسلیحاتی را هم شامل می‌شود‌، بازگرد‌اند‌ه شد‌.»د‌ر اد‌امه این بیانیه آمد‌ه است: «بر همین اساس، صاد‌رات برخی سلاح‌های متعارف به ایران نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت به شمار می‌رود‌، ضمن آنکه خرید‌اری هر گونه سلاح یا اقلام مرتبط از ایران، نقض قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت خواهد‌ بود‌.» اینها برخی قطعنامه‌هایی هستند‌ که واشنگتن مد‌عی است با فعال کرد‌ن مکانیسم ماشه آنها را بازگرد‌اند‌ه اما شورای امنیت سازمان ملل هرگز این اد‌عا را تایید‌ نکرد‌ه است.با این حال، نمایند‌گان کشورهای چین و روسیه تأکید‌ کرد‌ه‌اند‌ که روابط این کشورها با جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر این تهد‌ید‌ات قرار نمی‌گیرد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.