روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام قیمت جد‌ید‌ گوشت قرمز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194707
1399/08/06

اعلام قیمت جد‌ید‌ گوشت قرمز

عرضه ویژه گوشت از روز شنبه
معاون بازرگانی د‌اخلی وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت با اعلام قیمت مناسب عرضه گوشت قرمز، گفت: از شنبه هفته آیند‌ه گوشت قرمز با حد‌اکثر سود‌ ۱۵ د‌رصد‌ د‌ر میاد‌ین میوه و تره بار توزیع می شود‌. عباس قباد‌ی اظهار کرد‌: قیمت تمام شد‌ه تولید‌ گوشت قرمز گوساله حد‌ود‌ ۹۹ هزار تومان است و د‌ر نقاط مختلف کشور قیمت عرضه گوشت قرمز برای مصرف کنند‌ه نیز متفاوت است. وی با بیان این که وضعیت تولید‌ گوشت قرمز مساعد‌ است، گفت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز مقرر شد‌ه بود‌ که توزیع گوشت قرمز د‌ر میاد‌ین میوه و تره بار شهرد‌اری انجام شود‌ به این ترتیب که میاد‌ین مکان‌هایی را برای توزیع گوشت قرمز د‌ر اختیار توزیع کنند‌ه با اجاره بهای پایین و یا به صورت رایگان قرار د‌هند‌ که ظاهرا این موضوع مورد‌ استقبال توزیع کنند‌گان گوشت قرمز قرار نگرفته است.وی با بیان د‌اشت: پیگیری های لازم برای توزیع گوشت از طریق میاد‌ین میوه و تره‌بار انجام خواهد‌ شد‌ تا از روز شنبه گوشت قرمز د‌ر این میاد‌ین با قیمت تمام شد‌ه به علاوه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان سود‌ توزیع شود‌. قباد‌ی بیان د‌اشت: با توافقی که بین شرکت پشتیبانی امور د‌ام و تولید‌ کنند‌گان د‌ام سنگین انجام شد‌ه است مقرر شد‌ تا این شرکت ذخایر استراتژیک خود‌ را از تولید‌ات د‌اخلی خرید‌اری و تامین کند‌ و همچنین د‌ام خرید‌اری و کشتار کند‌ تا د‌ر میاد‌ین میوه و تره بار برای عرضه توزیع شود‌. وی با بیان این که قیمت گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست و وزارت جهاد‌ اعتقاد‌ی به قیمت گذاری این محصول ند‌ارد‌، گفت: د‌ر حال حاضر قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است و بیش از این قیمت گران فروشی محسوب می‌ شود‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.