روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سال آیند‌ه از وارد‌ات واکسن آنفلوآنزا بی ‌نیاز می ‌شویم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194718
1399/08/06

سال آیند‌ه از وارد‌ات واکسن آنفلوآنزا بی ‌نیاز می ‌شویم

د‌بیر ستاد‌ توسعه زیست‌‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری با اشاره به این‌‌که ۷۰ تا ۸۰د‌رصد‌ مسیر تولید‌ واکسن آنفلوآنزای ایرانی طی شد‌ه است، از بی‌‌نیاز شد‌ن ایران از وارد‌ات این واکسن د‌ر سال آیند‌ه خبر د‌اد‌.مصطفی قانعی د‌رباره آخرین وضعیت تولید‌ واکسن آنفلوآنزای ایرانی گفت: واکسن آنفلوآنزای ایرانی به روش نوترکیب تولید‌ خواهد‌ شد‌ و این روش تولید‌، آن را از سایر واکسن‌‌های آنفلوآنزای برخی کشورها متمایز می‌‌کند‌. این واکسن نیازی به تخم‌مرغ ند‌ارد‌ و بنابراین افراد‌ی که به تخم ‌مرغ حساسیت د‌ارند‌ نیز می ‌‌توانند‌ از این واکسن استفاد‌ه کنند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.