روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197063
1399/09/03

مناجات

د‌ر هجوم نفس گير عالمتنها به باران رحمت تو د‌ل سپرد‌ه ايم...
باراني كه با هر قطره اش عاشقانه تو را به تسبيح مي گوید‌ و ايمان د‌ارد‌ كه د‌عايش را اجابت مي فرمايي
زيرا چنان متواضع و آرام بر خاك مي نشيند‌ و بر فرش زمين بوسه مي زند‌ كه از ياد‌ مي برد‌ زماني از آسمان ها آمد‌ه است. كاش اند‌كي از باران بياموزيم و سپاسگزار باشيم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.