روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
اخرین خبرها

 • فقط د‌‌‌‌و کشور د‌‌‌‌ر جهان عضو FATF نیستند‌‌‌‌
 • والد‌ین مراقب «شاد‌» تقلبی باشند‌
 • بلایی که سرمان آورد‌‌ید‌‌ واقعاً از فهم ما خارج است
 • 70 درصد سرمایه بورس‌بازها آب رفت
 • درخواست معاون استاندار برای تبدیل شدن لارستان به قطب توریسم درمانی
 • بررسی مشکلات شهرک د‌‌امد‌‌اری وزیر آباد‌‌ د‌‌رآباد‌‌ه
 • در چهار گوشه ایران
 • کلاس د‌رس مقد‌م بر سلامت د‌انش‌آموزان نیست
 • رکورد 100 میلیونی برای متوسط درآمد سالانه مدیران!
 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام، طلا و ارز توسط جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  پرواز قیمت مرغ تا ارتفاع 35 هزار پایی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 197144
  1399/09/03

  پرواز قیمت مرغ تا ارتفاع 35 هزار پایی

  غیاث ملک حسینی- خبرنگار «خبرجنوب»/ در حالی که طبق وعده‌های چند هفته پیش مسئولان مبنی بر تامین نهاده های مورد نیاز مرغداران، انتظار می رفت قیمت مرغ به ثبات برسد و چشم مردم به جمال گوشت سفید در سفره هایشان آشنا شود اما در رویدادی غافلگیرانه نه تنها قیمت ها به ثبات نرسید بلکه برعکس، روند افزایشی خود را ادامه داد و رکورد 35 هزار تومان در هر کیلو را هم شکست.
  نیم نگاهی به بازار نشان می دهد که قیمت مرغ طی یک هفته گذشته از حدود 27 هزار تومان به 29 هزار و 800 رسید و در یکی دو روز اخیر هوای بال و پر گرفتن بیشتر به سرش زد و حالا می خواهد پا را از 35 هزار تومان در هر کیلو هم فراتر بگذارد.
  چرخی در بازار گوشت سفید شیراز در روز گذشته نشان می داد که قیمت مرغ در محدوده دروازه کازرون کمتر از 31 هزار و 500 تومان نیست، آن هم در شرایطی که نرخ مرغ در این منطقه تقریباً به عنوان کف قیمت شناخته می شود و در مناطق دیگر حداقل سه تا چهار هزار تومان گران تر فروخته می شود.
  به گفته یکی از فروشندگان مرغ در خیابان قاآنی، قیمت سینه با استخوان نیز 41 هزار و 300، سینه بدون استخوان 55 هزار، ران 31 هزار و 500، جگر و سنگدان نیز 13 هزار تومان است.این در حالی است که مشاهدات شهروندان در دیگر مناطق شهر نشان می دهد قیمت ها بین 33 تا 35 هزار تومان متغیر بوده است.
  با این تفاسیر و آشفته بازاری که در نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات ایجاد شده عملاً نمی توان به قیمت گذاری های ستاد تنظیم بازار چندان دل بست و امیدوار بود؛ چرا که این قیمت ها تا کنون جز در برخی میادین تعریف شده در پایتخت و برخی کلانشهرها در هیچ فروشگاه دیگری رعایت نشده و کارایی خاصی نداشته است.

  چوب کمبود نهاده مهر ماه را در آذرماه می خوریم!
  در همین ارتباط مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس در پاسخ به این که چه اتفاقی باعث شد تا بازار مرغ مجدداً با افزایش قیمت مواجه شود و چرا وعده های مسئولان در خصوص کنترل و ثبات بازار محقق نشد؟ گفت: واقعیت این است که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که بخواهد بازار را با چنین تلاطمی در قیمت مواجه کند و ما حتا به لحاظ عرضه نیز با کمبود مواجه نیستیم.
  صمد رنجبری با بیان این که ما با یک کمبود نهاده در مهر ماه امسال مواجه بودیم و نهاده های مورد نیاز مرغداران در گمرک دپو شده بود، اظهارداشت: متاسفانه عدم تامین و توزیع نهاده ها در آن مقطع باعث شد تا مرغداران با کمبود نهاده مواجه شوند و با کاهش جوجه ریزی در کشور مواجه شویم.

  در کشور کاهش جوجه ریزی داشتیم
  وی با اشاره به اینکه در مهرماه برخلاف ماه های دیگر کمتر از 110 میلیون جوجه ریزی انجام شد، ابراز داشت: با توجه به این که هر دوره جوجه ریزی تقریباً 45 روز طول می کشد، مرغ هایی که الان به بازار عرضه شده مربوط به همان مهر ماه هستند که هم با کمبود نهاده مواجه بودیم و هم با کاهش جوجه ریزی؛ بنابراین مجموع این عوامل باعث شده تا به صورت غیر طبیعی و غیر منطقی شاهد افزایش قیمت مرغ باشیم.

  با آزادسازی نهاده ها، ظرف دو هفته آینده قیمت مرغ باید متعادل شود
  مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس در ادامه سخنان خود از آزادسازی نهاده های دپو شده در گمرکات خبر داد و افزود: طبیعتاً ظرف ده روز تا دو هفته آینده قیمت مرغ باید متعادل شود چرا که نهاده به اندازه کافی در اختیار مرغداران قرار خواهد گرفت و مشکل نهاده ها برطرف خواهد شد.

  چرا با پایان هر دوره جوجه ریزی، با افزایش قیمت مرغ مواجه می شویم؟
  رنجبری در پاسخ به اینکه چرا با پایان هر دوره جوجه ریزی ما با افزایش قیمت مرغ مواجه می شویم و تولید کنندگان هم برای این کار، گران شدن و یا تامین نشدن نهاده ها و یا تامین نشدن ارز دولتی را مطرح می کنند، اظهار داشت: نظام قیمت گذاری به عهده ستاد تنظیم بازار است و آن ها باید بر قیمت هایی که تصویب می کنند نظارت جدی داشته باشند، در حال حاضر قیمت در بازار دقیقاً مشخص نیست و این ستاد باید قیمت نهایی را مشخص کند تا امکان کنترل و نظارت بر آنها وجود داشته باشد.
  وی در پاسخ به این که مسئولیت ستاد تنظیم بازار قرار بود به وزارت جهاد واگذار شود، بیان داشت: در بخش تولید مسئولیت به وزارت جهاد واگذار شده، اما ساز و کار آن هنوز مشخص نیست.به گفته مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس در حال حاضر نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه در اختیار مرغداران قرارمی گیرد و آنها موظف هستند به تعداد جوجه ریزی هایی که انجام داده اند و نهاده دریافت کرده اند تولیدات خود را به کشتارگاه عرضه کنند و قیمت ها کنترل شده باشد.

  مسبب گرانی های بی رویه و بی ثباتی قیمت ها در بازار چه کسی است؟
  رنجبری در پاسخ به این که مسبب گرانی های بی رویه و بی ثباتی قیمت ها در بازار چه کسی است؟ گفت: متاسفانه دلالی دارد ثبات را از بازارهای مختلف می گیرد و دستگاه های متولی باید دست دلالان را از بازارها کوتاه کنند.

  تداوم این روند به ضرر تولید کنندگان است
  وی با تاکید تداوم این روند به ضرر تولیدکنندگان هم است، تصریح کرد: متاسفانه با کاهش قدرت خرید مردم، تولید کنندگان یا مجبور به کاهش تولید می شوند که ظرفیت‌های ایجاد شده بلا استفاده می ماند و یا این که با این قیمت ها، تولیدات روی دستشان خراب می شود.
  برنامه ستاد تنظیم برای کنترل بازار مرغ چیست؟

  در همین ارتباط ظفر افشون، جانشین رئیس ستاد تنظیم بازار استان فارس در پاسخ به اینکه برنامه ستاد تنظیم برای کنترل بازار مرغ چیست، اظهارداشت: برنامه ریزی برای عرضه بیش از هزار تن مرغ منجمد در استان انجام و توزیع مرغ با قیمت 14 هزار تومان در مراکز توزیع و 15 هزار تومان برای مصرف کننده از دیروز آغاز شده است.
  معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری فارس همچنین تاکید کرد: توزیع مرغ های منجمد تا زمان ثبات و کاهش قیمت ها ادامه پیدا می کند.

  فرهنگ مصرف مرغ باید اصلاح شود
  وی در پاسخ به اینکه تجربه نشان داده مرغ منجمد چندان با سلیقه و پسند عموم مردم سازگاری ندارد، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من فرهنگ مصرف مرغ باید اصلاح شود و مرغ منجمد نیز در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد.
  جانشین رئیس ستاد تنظیم بازار استان فارس در تشریح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم که مرغ گرم را باید حداقل 48 ساعت در فریزر نگهداری کنیم تا عوامل بیماری زای احتمالی آن از بین برود و برای مصرف آماده شود، با توجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت که مرغ های منجمد به لحاظ بهداشتی برای مصرف مناسب تر و آماده تر هستند.
  افشون در واکنش به این که مصرف مرغ منجمد ممکن است مورد استقبال مصرف کنندگان قرار نگیرد، گفت: آن چه که به عنوان تنظیم بازار مطرح می شود همین است که دولت از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند تا نوسان های پیش آمده در یک بازار را کنترل نماید؛ بنابراین برای کنترل قیمت مرغ هم راه دیگری جز تزریق مرغ منجمد به بازار نداریم.

  اعمال قیمت های مصوب نیازمند نظارت همگانی است
  معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری فارس در پاسخ به اینکه چرا قیمت های ستاد تنظیم بازار در فروشگاه ها رعایت نمی شود، ابراز داشت: اعمال قیمت ها نیازمند نظارت عموم مردم و همچنین سازمان صمت، اصناف و اتحادیه هاست.وی در پاسخ به این که ابزارهای نظارتی قدرت بازدارندگی کافی ندارند و در عین حال دلال ها هم به بی ثباتی بازار و گران شدن کالاها دامن می زنند، گفت: این موضوع قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کنیم که دلالی در همه جهان وجود دارد، هر چند در کشور ما به عنوان کشور اخلاق مدار نباید چنین رویه هایی نباید وجود داشته باشد. افشون گسترش تحریم ها را نیز در افزایش فعالیت دلال ها بی تاثیر ندانست.


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.