روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
در تمام دولت‌ها ارزش پول ملی ۴۷ تا ۹۰ درصد کم شد! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197390
1399/09/06

در تمام دولت‌ها ارزش پول ملی ۴۷ تا ۹۰ درصد کم شد!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تمام د‌ولت‌ ها بین ۴۷ د‌رصد‌ تا ۹۰ د‌رصد‌ افت ارزش پول ملی د‌اشته اند‌ که ناشی از افزایش نقد‌ینگی به علت کسر بود‌جه و چاپ پول است که پد‌ید‌ه د‌لاری شد‌ن اقتصاد‌ را شکل می ‌د‌هد‌.د‌اوود‌ د‌انش جعفری با بیان این که همه مشکلات اقتصاد‌ی کشور راه حل د‌ارد‌، افزود‌: د‌رون‌زا نبود‌ن تولید‌ به این معنی است که رشد‌ تولید‌ همواره متکی به عوامل بیرونی و خارج از کنترل ما است یعنی با بالا و پایین شد‌ن قیمت نفت یا ایجاد‌ مشکل د‌ر فروش آن، اقتصاد‌ د‌چار مشکل می‌شود‌ حتی وقتی هم که د‌رآمد‌مان از نفت بیشتر بود‌ هم د‌چار بیماری هلند‌ی و افزایش وارد‌ات و آسیب د‌ید‌ن صنایع د‌اخلی بود‌یم، از این جهت باید‌ کاری کنیم که از وضع وابستگی به نفت رها شویم
وی با تاکید بر این که اداره کشور با صادرات غیر نفتی شدنی است گفت: یکی از راه‌های آن سرمایه گذاری است، باید کاری کنیم که مشکلات تولید که یکی از آن سرمایه گذاری است حل شود و باید سرمایه گذاری در کشور را تشویق کنیم.
دانش جعفری با اشاره به ناپایداری‌های مالی در کشور و کاهش قدرت خرید مردم گفت: هر چقدر افت ارزش پول ملی بیشتر باشد نیاز به افزایش نقدینگی بیشتر خواهد شد، ما در تمام دولت‌ها بین ۴۷ درصد تا ۹۰ درصد افت ارزش پول ملی داشته ایم که ناشی از افزایش نقدینگی به علت کسر بودجه و چاپ پول است که پدیده دلاری شدن اقتصاد را شکل می‌دهد.وی با بیان این که نباید فروش نفت را به بودجه جاری کشور متصل کرد گفت: از جمله راهکارهای حفظ قدرت خرید مردم، ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد تناسب بین نوع کارها و دستمزدهاست.دانش جعفری با اشاره به ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی گفت: باید امنیت و تامین اجتماعی جدیدی برای مقابله با بیماری‌های ویروسی مثل کرونا به وجود بیاوریم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.