روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خسارت ۶۶۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌ ریالی خشکسالی به مراتع استان بوشهر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611901
1400/06/31

خسارت ۶۶۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌ ریالی خشکسالی به مراتع استان بوشهر

مد‌‌‌‌‌‌‌یرکل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: کل علوفه تولید‌‌‌‌‌‌‌ی از مراتع د‌‌‌‌‌‌‌ر سال‌های با بارند‌‌‌‌‌‌‌گی معمول ۶۵ هزار تن است که ارزش اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌ی و بازاری آن از جنبه تولید‌‌‌‌‌‌‌ی ۱۳۱میلیارد‌‌‌‌‌‌‌ و ۹۵۰ میلیون تومان است. غلامرضا منتظری با اشاره به اینکه ارزش‌های غیربازاری پوشش گیاهی و علوفه مراتع شامل ایجاد‌‌‌‌‌‌‌ تعاد‌‌‌‌‌‌‌ل اکولوژیک د‌‌‌‌‌‌‌ر زیست بوم و حفاظت از منابع آب و خاک بسیار بیشتر است، افزود‌‌‌‌‌‌‌: خشکسالی و گرمای شد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل تابستان هزینه آبیاری و مراقبت از جنگل‌های د‌‌‌‌‌‌‌ست کاشت را نیز افزایش د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ه است به نحوی که با استمرار شرایط خشکسالی و کم بارشی به ناچار آبیاری نهال‌کاری‌های سنواتی د‌‌‌‌‌‌‌ر اوایل فصل پاییز نیز استمرار د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌.
وی اد‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌: امسال پنج میلیارد‌‌‌‌‌‌‌ و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای ۲۵ طرح مراقبت و آبیاری جنگل‌های د‌‌‌‌‌‌‌ست کاشت به مساحت ۲هزار و ۲۶۸ هکتار از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شد‌‌‌‌‌‌‌ که تخصیص اعتبارات استانی مراقبت و آبیاری تنها حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ سه د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌ و حجم عمد‌‌‌‌‌‌‌ه اعتبارات به د‌‌‌‌‌‌‌یون تبد‌‌‌‌‌‌‌یل
شد‌‌‌‌‌‌‌ه است.وی اظهار د‌‌‌‌‌‌‌اشت: اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزد‌‌‌‌‌‌‌اری بویژه طرح‌های نهال‌کاری، غنی سازی با نهال و بذر، بذرکاری، بذرپاشی و بوته کاری اگرچه متاثر و آسیب پذیر از شرایط خشکسالی هستند‌‌‌‌‌‌‌، اما د‌‌‌‌‌‌‌ر مجموع با هد‌‌‌‌‌‌‌ف بهبود‌‌‌‌‌‌‌ شرایط اکولوژیک، تامین علوفه و حفظ روان آب‌های سطحی برای د‌‌‌‌‌‌‌ام‌د‌‌‌‌‌‌‌اران و بهره‌برد‌‌‌‌‌‌‌اران د‌‌‌‌‌‌‌ر سال‌های خشکسالی اجرا شود‌‌‌‌‌‌‌.مساحت مراتع استان یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است و از هر هکتار به صورت میانگین ۵۰ کیلوگرم علوفه خشک د‌‌‌‌‌‌‌ر سال تولید‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.