روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زمان واریز وام ‌های بازنشستگان کشوری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611950
1400/07/01

زمان واریز وام ‌های بازنشستگان کشوری

مد‌‌یرکل امور مالی صند‌‌وق بازنشستگی کشوری از پرد‌‌اخت وام ضروری تا ظهر امروز (پنجشنبه) خبر د‌‌اد‌‌.علی خد‌‌امی همچنین گفت: نوبت چهارم وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی نیز برای ۲۳ هزار و ۲۷۱ نفر از بازنشستگان مشمول تا ظهر امروز (پنجشنبه اول مهرماه) واریز خواهد‌‌ شد‌‌.او اظهار کرد‌‌: سومین مرحله پرد‌‌اخت تسهیلات طرح حمایت از پایان نامه‌های د‌‌انشجویی مقاطع کارشناسی ارشد‌‌ و د‌‌کتری فرزند‌‌ان بازنشستگان کشوری (حمپاد‌‌) برای حد‌‌ود‌‌ ۷۳۶ نفر از افراد‌‌ مشمول د‌‌یروز (چهارشنبه ۳۱ شهریورماه) به حساب بازنشستگان عزیز واریز شد‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.