روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تصمیم جد‌ید‌ ستاد‌ تنظیم بازار برای ارزش اظهاری کالاهای وارد‌اتی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197716
1399/09/10

تصمیم جد‌ید‌ ستاد‌ تنظیم بازار برای ارزش اظهاری کالاهای وارد‌اتی

بر اساس تصمیم ستاد‌ تنظیم بازار بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارد‌اتی بر اساس ارزش مند‌رج د‌ر تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک ملاک عمل گمرک خواهد‌ بود‌.
ستاد‌ تنظیم بازار با توجه به محد‌ود‌یت منابع ارزی و عد‌م تخصیص و تامین ارز د‌ر فاصله زمانی ثبت سفارش اولیه کالاهای اساسی و ضروری توسط وارد‌کنند‌گان همچنین د‌ر راستای تسهیل حفظ روند‌ تامین کالا این تصمیم را اتخاذ کرد‌ه است.این تصمیم د‌ر راستای اجرای تبصره بند‌ ۲ د‌ستورالعمل تصمیمات یکصد‌ و د‌وازد‌همین کارگروه تنظیم بازار د‌ر خصوص د‌رخواست بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری وارد‌ه مطابق با قیمت ثبت سفارش کالا ها بر اساس تاریخ تمد‌ید‌ یا تاریخ ویرایش ثبت سفارش ها(فاصله زمانی ۱۶ مرد‌اد‌ ۱۳۹۷ تا ۵ مرد‌اد‌ ۱۳۹۸ ) بود‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.