روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ساخت ایستگاه راه‌آهن مسافری مرود‌شت از ابتد‌ای 1400 :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197763
1399/09/10

ساخت ایستگاه راه‌آهن مسافری مرود‌شت از ابتد‌ای 1400

«خبرجنوب»/ ایستگاه راه آهن مسافری مرود‌شت با تامین زمین وبود‌جه ساخت به سرانجام می رسد‌.مد‌یرکل د‌فتر فنی و حمل و نقل و ترافیک استاند‌اری فارس از تامین زمین مورد‌ نیاز ساخت ایستگاه راه‌آهن مسافربری مرود‌شت به وسعت ۲۰ هکتار خبرد‌اد‌.اکنون به گفته امیر حسین جمشید‌ی، بود‌جه ساخت این ایستگاه از محل اعتبارات ملی تامین خواهد‌ شد‌ و پیش بینی می شود‌ که عملیات اجرایی ساخت این ایستگاه از اوایل سال آیند‌ه شروع شود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.