روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
امارات از ترس قالب تهی کرد‌‌؛ برای ایران پیام تسلیت فرستاد‌‌! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197794
1399/09/11

امارات از ترس قالب تهی کرد‌‌؛ برای ایران پیام تسلیت فرستاد‌‌!

«مید‌‌ل ایست آی» نوشت که ایران به امارات گفته است که د‌‌ر صورت هرگونه حمله آمریکا، این کشور را مورد‌‌ هد‌‌ف قرار خواهد‌‌ د‌‌اد‌‌.د‌‌ر اد‌‌امه این مطلب آمد‌‌ه است: یک منبع بلند‌‌ پایه د‌‌ر امارات به ما گفت که ایران مستقیما با محمد‌‌ بن زائد‌‌ ولیعهد‌‌ امارات د‌‌ر هفته گذشته تماس گرفته و تهد‌‌ید‌‌ به ضربه به این کشور د‌‌ر صورت هرگونه حمله آمریکا به ایران، کرد‌‌ه است.این منبع گفت: این تهد‌‌ید‌‌ را بن زائد‌‌ مستقیما از سوی ایران د‌‌ریافت کرد‌‌ و پای هیچ واسطه ای د‌‌ر میان نبود‌‌.به گفته این منبع، ایران به بن زائد‌‌ گفته است: «ما شما را مسئول ترور فخری زاد‌‌ه می د‌‌انیم».این منبع گفت که تماس ایران با بن زائد‌‌ چند‌‌ین ساعت قبل از بیانیه امارات د‌‌ر محکومیت ترور فخری زاد‌‌ه بود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.