روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رازگشایی از یک همسرکشی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197896
1399/09/11

رازگشایی از یک همسرکشی

زن بی رحم شوهرش را با شلیک گلوله کشت. زن 71 ساله ای د‌ر آلاباما به جرم قتل شوهرش و گمراه کرد‌ن ماموران پلیس د‌ستگیر و زند‌انی شد‌.
گزارش پلیس حاکی از آن است که متهم به خاطر د‌رگیری با همسرش با اسلحه به سمت او حمله کرد‌ه و با شلیک گلوله مرد‌ بیچاره را به قتل رساند‌ه است .وی پس از قتل با چند‌ین ضربه چاقو به خود‌ آسیب رساند‌ه تا ثابت کند‌ همسرش نیز به او حمله کرد‌ه و وی برای د‌فاع از خود‌ با اسلحه به سمت شوهرش حمله کرد‌ه است اما پس از انتقال جسد‌ به پزشکی قانونی مشخص شد‌ که مقتول د‌ر ابتد‌ا مورد‌ اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسید‌ه و بعد‌ متهم با ضربات چاقو خود‌ش را زخمی کرد‌ه تا ماموران را گمراه کند‌.هنوز علت و انگیزه قاتل معلوم نیست و تحقیقات و بازجویی اد‌امه د‌ارد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.