روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کاهش ۱۵ درصدی تعداد چک‌ های برگشتی در مهر ۹۹ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197926
1399/09/12

کاهش ۱۵ درصدی تعداد چک‌ های برگشتی در مهر ۹۹

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در مهر۹۹ نسبت به شهریورماه ۹.۸ درصد کاهش داشته است.بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مهر ماه ۱۳۹۹ در کل کشور افزون بر ۸ میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۱۷۰ هزار میلیارد ریال مبادله شده که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۵.۸ درصـد کاهش و ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.در مهر ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بیش از ۸.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ۱۹۵۶ هـزار میلیارد ریال وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۸ درصـد کاهش و ۷.۱ درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد وصول شده است.درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در شهریور ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰.۸ درصد و ۸۹.۹ درصد و در مهر ماه ۱۳۹۸ بـه ترتیـب برابـر ۹۱.۶ درصـد و ۸۷.۸ درصـد بوده است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.