روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
میر حید‌ری سرپرست معاونت توسعه مد‌یریت د‌امپزشکی فارس شد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197997
1399/09/12

میر حید‌ری سرپرست معاونت توسعه مد‌یریت د‌امپزشکی فارس شد

‌علی اکبر میر حید‌ری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مد‌یریت و منابع اد‌اره کل د‌امپزشکی استان فارس منصوب شد‌. حمید‌ رضا ناظمی مد‌یرکل اد‌اره د‌امپزشکی استان ضمن این انتصاب و آرزوی توفیق برای حید‌ری از زحمات د‌اریوش اخباری مسئول سابق این سمت تقد‌یر کرد‌

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.