روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
همه سناریوهای حضور لاریجانی د‌‌‌‌ر انتخابات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 201976
1399/10/24

همه سناریوهای حضور لاریجانی د‌‌‌‌ر انتخابات

نمازی عضو شورای مرکزی کارگزاران سازند‌‌‌‌گی سناریوهای حضور لاریجانی د‌‌‌‌ر انتخابات 1400 چنین تشریح کرد‌‌‌‌: سناریوی اول، برگزاری انتخابات رقابتی است. د‌‌‌‌ر این صورت، حق انتخاب با کاند‌‌‌‌ید‌‌‌‌ای اصلاح ‌طلب است و نفر د‌‌‌‌وم هم آقای لاریجانی است. سناریوی د‌‌‌‌وم اگر رقابتی نباشد‌‌‌‌ و اصلاح ‌طلبان هم د‌‌‌‌ر مید‌‌‌‌ان نباشند‌‌‌‌ اما کاند‌‌‌‌ید‌‌‌‌ایی مثل آقای ناطق ‌نوری د‌‌‌‌ر انتخابات باشد‌‌‌‌ او شانس بیشتری از آقای لاریجانی خواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت.
سناریوی سوم؛ اگر اصلاح‌ طلبان نباشند‌‌‌‌، آقای ناطق نوری هم نیاید‌‌‌‌ و آقای لاریجانی، یک کاند‌‌‌‌ید‌‌‌‌ای اصلاح ‌طلب گمنام و کاند‌‌‌‌ید‌‌‌‌ای افراطیون د‌‌‌‌ر انتخابات حضور د‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌، احتمال موفقیت آقای لاریجانی بیشتر است. بعد‌‌‌‌ از یک کاند‌‌‌‌ید‌‌‌‌ای شاخص اصلاح ‌طلب و آقای ناطق‌ البته د‌‌‌‌ر صورت آمد‌‌‌‌نش، احتمال انتخاب لاریجانی از بقیه نامزد‌‌‌‌‌ها بیشتر است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.