روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • د‌ر سوگ «امین ولایت»
 • غم د‌‌نيا نخواهد‌‌ يافت پايان خوشا د‌‌ر بر رخ شاد‌‌ي‌ گشايان
 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام، طلا و ارز توسط جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس
 • قاتل خبرساز د‌‌ر انتظار گزارش پزشکی قانونی
 • جهان خبر
 • کوتاه از جهان ورزش
 • کرونا د‌انش آموزان را پرخاشگر کرد‌ و والد‌ین را جان به لب
 • ایرانی‌ها ۷برابر فرانسوی‌ها د‌ورریز غذا د‌ارند‌
 • واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران از تیرماه ۱۴۰۰
 • ممنوعیت هرگونه تجمع تبلیغاتی انتخاباتی
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  سه برادر چگونه صاحبان خودروهاي لاكچري را سركيسه كردند؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 202060
  1399/10/24

  سه برادر چگونه صاحبان خودروهاي لاكچري را سركيسه كردند؟

  سه برادر برای هزینه درمان پدرشان تصمیم گرفتند راننده خودرو‌های لوکس را تلکه کنند اما یک اشتباه آن ‌ها را به دام مأموران پلیس انداخت. وقتی آن ‌ها در اجرای یکی از نقشه‌هایشان سراغ سوژه تکراری رفتند، دست‌شان رو شد. راننده پورشه وقتی برای دومین بار با این سه برادر تصادف کرد، متوجه شد که در دام یک باند گرفتار شده است. وی پلیس را در جریان ماجرا گذاشت و در نهایت راز تبهکاری‌های این باند فاش شد. وقتی این سه برادر کلاهبردار دستگیر شدند، از خودرویشان لیست ۶۵ تصادف ساختگی کشف شد. یکی از این سه مجرم حرفه‌ ای صبح دیروز ماجرای تصادف‌ های ساختگی را روایت کرد.
  چی شد که تصمیم به کلاهبرداری گرفتید؟
  «پدرمان مریض است، ناراحتی قلبی دارد. ماهی دو ‌میلیون تومان هزینه داروهایش می‌ شود. ما سه برادر نمی‌ توانیم از پس هزینه‌ های درمان پدرم بربیاییم، برای همین تصمیم گرفتیم این‌ کار را انجام دهیم».
  فکر کلاهبرداری با این شگرد از کجا به ذهن ‌تان رسید؟
  «خودمان یک بار تصادف کردیم. من پیک موتوری بودم، فردی به من زد اما من مقصر شناخته و مجبور شدم خسارت زیادی بپردازم. آن زمان مشکلات مالی زیادی داشتیم و به دنبال پول هنگفت می ‌گشتیم. همین تصادف باعث شد این ایده به ذهن ‌مان برسد و تصمیم گرفتیم تصادف ساختگی راه بیندازیم، به گونه‌ای که طرف مقابل مقصر شود و همان جا خسارت می‌ گرفتیم».
  از چه زمانی با این شگرد کلاهبرداری کردید؟
  «ما خلافکار نبودیم. اولین بار بود که مرتکب جرم شدیم، آن هم به خاطر پدرم. مجبور بودیم که پول جور کنیم».
  روزی چقدر پول گیرتان می ‌آمد؟
  «مشخص نبود، بستگی به شدت تصادف داشت، معمولا از ۱۰۰‌ هزار تا یک‌ میلیون تومان پول می‌ گرفتیم».
  ماشین خودتان چه بود؟
  «پژو پارس».
  در چه مناطقی این کار را انجام می ‌دادید؟
  «فقط منطقه یک، چون آن جا خودرو‌های لوکس زیادی وجود داشت. آن‌ هایی که پولدار بودند و پرداخت خسارت در محل برایشان کاری نداشت».
  نقشه ‌هایتان را چطور اجرا می‌کردید؟
  «معمولا سر پیچ ‌ها می ‌ایستادیم و وقتی راننده خودرو می‌خواست وارد خیابان شود، ناگهان سد راهش می‌ شدیم. آن‌ ها با ما تصادف می ‌کردند و بیشترشان قبول می‌کردند که مقصرند. ما هم می ‌گفتیم خسارت را همین جا پرداخت کن و برو. او هم پولی پرداخت می‌ کرد و قضیه تمام می ‌شد».
  چطور شد که دستگیر شدید؟
  «بدشانسی آوردیم. یک بار با یک خودرو پورشه تصادف کردیم. راننده وقتی پیاده شد، ما را شناخت.
  گویا قبلا هم با او در همان محل تصادف کرده و خسارت گرفته بودیم، برای همین او هم به ما شک کرد، موضوع را به پلیس گزارش داد و ما هم دستگیر شدیم».
  چرا از تصادفات خود لیست تهیه کرده بودید؟
  «برای تقسیم سهم‌ هایمان هر تصادف را می‌ نوشتیم، مبلغ آن را هم مقابلش یادداشت
  می ‌کردیم. وقتی پول‌ ها زیاد می ‌شد، آن را بین خودمان تقسیم می ‌کردیم».
  بیشتر چه خودرو‌هایی را هدف قرار می‌ دادید؟
  «معمولا پورشه، لندکروز، بنز و دیگر خودرو‌های مدل بالا. برایمان فرقی نداشت که راننده زن باشد یا مرد، فقط می‌ خواستیم از آن ‌ها پول بگیریم. چون می ‌دانستیم راننده این خودرو‌ها معمولاً در همان محل پول را پرداخت می‌ کنند و می ‌روند. مبلغ پایینی می ‌گفتیم تا راضی شوند پول را پرداخت کنند».
  شغل ‌تان چیست؟
  «من قبلاً پیک موتوری کار می‌ کردم، ولی به خاطر همان تصادف خانه‌ نشین شدم. برادرهایم هم بیکار هستند. هیچ شغل و درآمدی نداریم، برای همین مجبور به انجام این کار شدیم».


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.