روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • اجازه ند‌هید‌ ماد‌ر ورزش ها د‌ر شهر گل وبلبل عزاد‌ارشود‌!!
 • انتقام اسید‌‌ی از خواهر شوهر
 • خرید و فروش بیت کوین آزاد می شود؟
 • تاثیر مثبت ورزش هوازی بر مبتلایان به آلزایمر
 • ماه گذشته ۷۹۲ بار لرزیدیم
 • می شود‌ که هنوز زند‌ه باشند‌؟
 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام، طلا و ارز توسط جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس
 • ارسال 100 کانکس به سی سخت برای زلزله زد‌‌گان
 • قاتل خبرساز د‌‌ر انتظار گزارش پزشکی قانونی
 • واکسن های ضروری برای د‌‌‌‌‌‌‌یابتی ها
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  نان دندان پزشکان دیگر دندان گیر نیست :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 202142
  1399/10/26

  نان دندان پزشکان دیگر دندان گیر نیست

  رئیس انجمن دندان پزشکی فارس : دندان پزشکان قلابی در استان جولان می دهند و نظارت ها هم کافی نیست
  سهیلا رفیعی نژاد- خبرنگار «خبرجنوب»/ حال دندان ها خوب نیستیکی از کرونا می ترسد و مراجعه نمی کند و دیگری از نداری.
  دندان پزشکان هم وضعیت شان تعریفی نیست، قبل کرونا درصد قابل توجهی از آن ها به دلیل تعرفه ها و گرانی مواد، حال و روز خوبی نداشتند و حالا با کرونا برخی دنبال واگذاری تجهیزات و یا فروش مطب هستند.
  در این آشفته بازار برخی دندان پزشک نیستند اما هم بیمار دارند و هم درآمد.
  رئیس جامعه دندان پزشکی ایران شعبه فارس در این باره به خبرنگار «خبرجنوب» گفت: اگر چه هنوز آمار دقیقی از وضعیت این روزهای دهان و دندان مردم فارس در دست نداریم اما شواهد بیانگر ارتقا نیست.دکتر نازیلا شهبازی افزود: در این باره مراجعات به دندان پزشکی‌ها کاهش یافته و نگران وضعیت بهداشت دهان و دندان مردم هستیم. وی عنوان کرد: خیلی ها به خاطر ترس از مسئله کرونا برای چکاپ‌های دوره ای شان مراجعه نمی کنند و این خودکشی از ترس مرگ است.شهبازی افزود: عده ای هم به علائم و درد توجهی نمی کنند و به قول خودشان در حد توان تحمل می کنند تا در دوران کرونا به دندان پزشکی نروند. رئیس جامعه دندان پزشکی استان از مردم خواست با توجه به اهمیت درمان به موقع، معاینات دوره ای را با هماهنگی قبلی انجام دهند. وی به دندان پزشکان هم توصیه کرد یک یا چند روز مشخص را در هفته به معاینات اختصاص دهند تا امکان اجرای پورتکل ها بیشتر فراهم باشد. این دندان پزشک گفت: خیلی ها حتی در این روزها که وضعیت کرونا بهتر شده می ترسند به دندان پزشکی بیایند در حالی که به اقتضای کار، حتی قبل کرونا هم پروتکل های فعلی در این مراکز رعایت می شد. شهبازی عنوان کرد: وقتی از درمان اورژانس در روزهای کرونایی صحبت می شود باید دندان پزشکی را جدا کرد، چرا که در صورت عدم رسیدگی یک درمان ساده در مدت نه چندان طولانی به درمانی پیچیده و پر هزینه تبدیل می شود.رئیس جامعه دندان پزشکی استان در ادامه با اشاره به عدم حمایت های لازم به منظور دریافت خدمات دندان پزشکی از سوی مردم، افزود: متأسفانه بیمه‌ها که ورود نمی کنند و حمایتی از خدمات دندان پزشکی نمی شود و به دلیل مسائل اقتصادی خدمات دندان پزشکی از سبد سلامت بسیاری در استان کنار گذاشته شده است. شهبازی گفت: از سوی دیگر مؤسسات شبه بیمه ای هم مشکل ساز شده اند. این مؤسسه ها با عوام فریبی وعده 95 درصد تخفیف خدمات دندان پزشکی را به مردم استان
  می دهند و به عنوان یک دندان پزشک می گویم که امکان ندارد با این مبالغ کسی درمان استاندارد بگیرد.وی افزود: برای رفع این گونه چالش ها در حوزه دندان پزشکی تا زمانی که دولت و بیمه های تکمیلی ورود نکنند به جایی نمی رسیم. به طوری که روز به روز اوضاع یاد شده بدتر هم می شود و برخی به دلیل مسائل اقتصادی در شیراز و حتی شهرستان ها سراغ مراکز زیر زمینی
  می روند.در این باره دندان پزشکان قلابی در استان جولان می دهند و نظارت ها هم کافی نیست و اگر چه ما دائم هشدار می دهیم که جلوی این فعالیت ها برای به خطر نیفتادن سلامت مردم باید گرفته شود، اما نهادهای نظارتی هم فقط بر اساس شکایات مردم و گزارش های دریافتی نهادهای نظارتی ورود می کنند.رئیس جامعه دندان پزشکی استان گفت: برخی هم در منزل کار می کنند و خودشان هم می گویند به همین راحتی کسی نمی تواند حکم ورود به منزل را بگیرد و تازه اگر هم این اتفاق بیفتد مگر خانه شخصی را در این باره می شود پلمپ کرد. شهبازی با بیان این که دندان پزشکان زیر زمینی برای دندان و حتی سلامت خطرناک اند و این نحوه فعالیت احتمال انتقال و بروز عفونت هایی را دارد عنوان کرد: برخی که قبلاً منشی و حتی مستخدم مطب دندان پزشکی بوده اند حالا رفته اند و زیر زمینی کار دندان پزشکان را به مردم ارائه می دهند و این هم تخلف و هم خطرناک است.وی گفت: متأسفانه عده ای به دندان پزشکی به عنوان یک فن نگاه می کنند و مردم هم که مشکل اقتصادی دارند و به این مراکز می روند و سلامت خود را بدون آگاهی به خطر می اندازند و حتی گاهی کار به جاهای باریک می کشد.
  شهبازی افزود: دندان پزشکان قلابی در استان زیاد هستنند و متأسفانه دیدگاه برخی مسئولین هم به دندان پزشکی به عنوان یک فن است. وی گفت: در این باره یکی دیگر از مشکلات این است که دندان سازان هم به درمان دهان و دندان رو آورده‌اند و برخی از این افراد در امور دندان پزشکی وارد می شوند، که این هم تخلف است.وی گفت: البته نهادهای نظارتی هم نیروی کافی ندارند و در هر حال باید فکری به حال وضعیت یاد شده کرد.عضو هیأت مدیره نظام پزشکی شیراز و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دندان پزشکان فارس هم درباره مسائل حوزه سلامت دهان و دندان به «خبرجنوب» گفت: اگر چه مراجعه مردم به دندان پزشکی، در این روزها به دلیل کرونا کاهش یافته اما از سویی می دانیم در توصیه های پیشگیری از کووید استفاده از دهان شویه و آب نمک وجود دارد و مردم هم به نظر می رسد به منظور حفظ بیشتر بهداشت به مسواک زدن توجه بیشتری پیدا کرده اند، که معتقدم همین باعث کاهش آلودگی های دهان و دندان در بین برخی شده است اما اگر به طور دقیق بخواهیم اظهار نظر کنیم باید بررسی آماری صورت گیرد.دکتر نوید ناصری افزود: با وجود رعایت پروتکل ها در مراکز دندان پزشکی بیشتر از مراکز دیگر، مردم هنوز کمتر مراجعه می کنند و به آن ها توصیه می کنیم به جای دیر آمدن و رسیدن کار به کشیدن دندان به آلارم ها توجه کنند.وی گفت: اگر دچار درد دندان حتی به صورت خفیف شدید، درمان را به عقب نیندازید و مراجعه کنید. در این باره اگر ترمیم دندان ضروری نباشد دندان پزشک خود زمان مراجعه شما را برای چند ماه دیگر تا بهتر شدن وضعیت کرونا تعیین می کند.رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دندان پزشکان فارس افزود: برخی دندان پزشکان فارس به خصوص تازه کار ها، دخل و خرج شان به هم نمی خورد و در معرض ورشکستگی اند و در سال اخیر متأسفانه شاهد تعطیلی تعدادی از واحدهای دندان پزشکی استان بودیم. در همین باره با پیام های واگذاری مطب و تجهیزات دندان پزشکان داستان رو به رو بودیم که ناراحت کننده است. برخی از این مسائل ناشی از مشکلات اقتصادی و برخی از نخوردن دخل و خرج به هم است. ناصری عنوان کرد: اوایل شیوع کرونا اگر چه از حمایت بانک ها در زمینه پرداخت اقساط تسهیلات حرف زدند اما ما که ضامن همدیگر شده بودیم، با پیام ها و تماس‌های تهدید آمیز بانک ها مواجه شدیم.

  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.