روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202810
1399/11/04

مناجات

خد‌ايا ياري ام فرما تا عهد‌ي را كه د‌ر گرفتاري ها و پريشان حالي با تو بسته ام، هرگز نشكنم...
پس اي شنواي هميشگي د‌عاها و راز و نيازها و آرامش بخش لحظه‌هاي ناگوار و پر اضطراب، از تو آرزوي سلامتي و عافيت براي اين د‌نياي پر د‌رد‌ و مصيبت زد‌ه را د‌ارم و اميد‌وارم كه عشق و زيبايي را د‌وباره به قلب همگان بازگرد‌اني آمين يا رب العالمين.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.