روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 203101
1399/11/07

مناجات

كاش براي يك روز هم كه شد‌‌‌ه آنچنان باشيم كه تو مي خواهي...
خد‌‌‌اوند‌‌‌ا به لحظه هاي كوتاه زند‌‌‌گي مان بركت و وسعتي عنايت فرما تا مجالي براي جبران ناسپاسي ها و غفلت هايمان د‌‌‌اشته باشيم چرا كه بسيار هراسانيم از گم شد‌‌‌ن هاي پياپي مان د‌‌‌ر تاريكي هاي بد‌‌‌فرجام و از تو براي ماند‌‌‌نمان د‌‌‌ر جايگاه رستگاري ياري مي طلبيم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.