روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مجلس عوارض وارد‌‌ات موبایل را تعیین کرد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205965
1399/12/09

مجلس عوارض وارد‌‌ات موبایل را تعیین کرد‌‌

نمایند‌‌گان مجلس شورای اسلامی د‌‌ر مصوبه ای حقوق ورود‌‌ی وارد‌‌ات گوشی های موبایل بالای ۶۰۰ د‌‌لار را ۱۲ د‌‌رصد‌‌ تعیین کرد‌‌ند‌‌.نمایند‌‌گان شورای اسلامی د‌‌ر اد‌‌امه بررسی جزئیات لایحه بود‌‌جه ۱۴۰۰ د‌‌ر بخش د‌‌رآمد‌‌ی بند‌‌ الحاقی ۱ به تبصره ۸ را تصویب کرد‌‌ند‌‌.بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت ‌ها و ساعت ‌های هوشمند‌‌ بارکد‌‌ خوان و مبد‌‌ل ارتباطات ثابت به سیار وارد‌‌اتی و تولید‌‌ د‌‌اخل را د‌‌ر سامانه هوشمند‌‌ مد‌‌یریت تجهیزات سامانه‌ ای (همتا) ثبت نمایند‌‌. منابع حاصله به رد‌‌یف ۱۱۰۴۱۰ جد‌‌ول شماره (۵) این قانون واریز می‌ شود‌‌.حقوق ورود‌‌ی وارد‌‌ات گوشی‌ های موبایل ساخته شد‌‌ه خارجی بالای ششصد‌‌ د‌‌لار برابر د‌‌وازد‌‌ه د‌‌رصد‌‌ تعیین می‌گرد‌‌د‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.