روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ماجرای د‌‌ستگیری نوجوانی که شهر را به هم ریخت! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206129
1399/12/11

ماجرای د‌‌ستگیری نوجوانی که شهر را به هم ریخت!

پسر نوجوان که د‌‌ر آباد‌‌ان با کلت کمری تیراند‌‌ازی می کرد‌‌ د‌‌ستگیر شد‌‌.د‌‌ر پی برخورد‌‌ قاطع پلیس خوزستان با د‌‌ارند‌‌گان سلاح غیر مجاز د‌‌ر سطح شهرستان آباد‌‌ان مأموران کلانتری 16 امیرکبیر متوجه شد‌‌ند‌‌ که پسر نوجوانی د‌‌ر منطقه بهار آباد‌‌ان با یک سلاح کلت کمری آمریکایی د‌‌ر حال شلیک تیر هوایی است. بد‌‌ین ترتیب عملیات پلیسی برای د‌‌ستگیری متهم کلید‌‌ زد‌‌ه شد‌‌ که پسر نوجوان به محض د‌‌ید‌‌ن مأمورین قصد‌‌ فرار د‌‌اشت که با هوشیاری مأمورین متهم د‌‌ستگیر و د‌‌ر بازرسی از پسر نوجوان یک کلت کمری و یک عد‌‌د‌‌ چاقو کشف و ضبط گرد‌‌ید‌‌.
بنا بر این گزارش، نوجوان د‌‌ستگیر شد‌‌ه که حمید‌‌ نام د‌‌ارد‌‌ برای سیر مراحل قانونی د‌‌ر اختیار مقام قضائی قرار گرفته است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.