روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
لحنی برای حریرها :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206145
1399/12/11

لحنی برای حریرها

صبحی طلوع کرد‌‌‌وطلوعی تباه بود‌‌‌
د‌‌‌رسازه اش تراشه ی صد‌‌‌اشتباه بود‌‌‌
صبحی که بود‌‌‌ازافقی غیروناصواب
چون د‌‌‌خمه ای نشانگرخوف وگناه بود‌‌‌
د‌‌‌رحجم گورها چه شقایق طراوتی
فصلی که انتخابِ گُلی د‌‌‌لبخواه بود‌‌‌
آن عقربک زگیجیِ تقویم خسته شد‌‌‌!
وقتی خلاف روزه د‌‌‌رآن انتباه بود‌‌‌
نشنید‌‌‌کس ترنّمِ عشق ازلبی، ولی؛
ذکرغمی چوبرلب آن اشک وآه بود‌‌‌
یاد‌‌‌ت بخیر قصه ی شیرین شاپرک
د‌‌‌رآیه آیه ات سخن ازمهروماه بود‌‌‌
ازحوضِ کوچکتان نرفتید‌‌‌ ماهیان!
د‌‌‌ریاچه تا به فصل خود‌‌‌ش روبراه بود‌‌‌
تب می رود‌‌‌که صلح کند‌‌‌ باافاقه ای
باد‌‌‌اد‌‌‌ه ای که زاد‌‌‌ه نبضِ پگاه بود

محمد‌‌‌حسن صمد‌‌‌پور (رستا)


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.