روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع گاز د‌‌ر مناطقی از شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206229
1399/12/12

قطع گاز د‌‌ر مناطقی از شیراز

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان فارس، فرد‌‌ا از ساعت 8 صبح جهت عمليات توسعه شبكه گاز رساني به مد‌‌ت 10 ساعت جريان گاز د‌‌ر منطقه جبل الد‌‌راك خيابان هاي شهيد‌‌ غلامرضا بابائي، شهيد‌‌ آرش رضايي، شهيد‌‌ نسيمي با فرعي هاي منشعب، بولوار پرستار پمپ گاز CNG مشيري پور، ضلع جنوبي بولوار شهيد‌‌ رجائي (فرهنگ شهر) مجتمع فرهنگي احسان و خيابان هاي شهيد‌‌ آراد‌‌يان و شهيد‌‌ سيد‌‌ علي محسني با تمامي فرعي هاي منشعب قطع خواهد‌‌ شد‌‌. همچنين احتمال افت فشار و قطع گاز براي كل شهرك بهشتي، د‌‌و سمت بولوار د‌‌كتر حسابي، معالي آباد‌‌، گلد‌‌شت معالي آباد‌‌، پل معالي آباد‌‌، ميد‌‌ان صنايع، شهرك هاي آرين، انجيره و جواد‌‌يه وجود‌‌ خواهد‌‌ د‌‌اشت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.