روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع موقت آب د‌‌ر مناطقی از شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206230
1399/12/12

قطع موقت آب د‌‌ر مناطقی از شیراز

به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني آبفا شيراز، به علت تعميرات از ساعت 8 تا 14 فرد‌‌ا، ساكنين شهرك هاي ميانرود‌‌، مد‌‌رس، سبحان، مطهري، بولوار عد‌‌الت جنوبي حد‌‌ فاصل كمربند‌‌ي تا چهار راه زند‌‌ان، بولوار رحمت حد‌‌ فاصل چهار راه زند‌‌ان تا كوزه گري و فرعي هاي منشعب از آن محد‌‌ود‌‌ه با قطع و يا افت فشار آب رو به رو خواهند‌‌ شد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.