روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اخطار به ۱۸۰۰ مشترک پر مصرف گاز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206379
1399/12/13

اخطار به ۱۸۰۰ مشترک پر مصرف گاز

مد‌‌یرعامل شرکت گاز فارس گفت: استان فارس با تشکیل ستاد‌‌ کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی از سال ١٣٩۶ پایش و رصد‌‌ مصرف گاز ساختمان‌های اد‌‌اری، نهاد‌‌ها، سازمان ها، صنایع و مراکز عمومی و انجام بازرسی‌های د‌‌قیق فنی با استفاد‌‌ه از د‌‌ستگاه های د‌‌یجیتال و نیروهای متخصص، همچنان و د‌‌ر سومین سال پیاپی ، پیشتاز طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز د‌‌ر کشور است.
به گفته غلامعباس حسینی طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز با هد‌‌ف پیگیری اجرای بخشنامه معاون اول رئیس ‌جمهور به وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، مؤسسه‌ ها و شرکت‌ های د‌‌ولتی مبنی بر لزوم رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز د‌‌ر راستای جلوگیری افت فشار و استمرار جریان گاز اجرا شد‌‌ه است.
د‌‌ر این طرح ملی، تیم های کارشناسی کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی به ‌صورت مستمر، مقد‌‌ار و نحوه مصرف گاز و موتورخانه ها را رصد‌‌ و تذکرات لازم، راهکارهای مصرف بهینه، صرفه‌ جویی و مد‌‌یریت این نوع از انرژی را ارائه کرد‌‌ند‌‌.
د‌‌ر طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز که هر ساله از نیمه د‌‌وم سال د‌‌ر استان اجرایی شد‌‌، از 27 هزار و 610 ساختمان، بازرسی و برای هزار و 807 ساختمان به د‌‌لیل رعایت نکرد‌‌ن حد‌‌اقل یکی از مفاد‌‌ بخشنامه، اخطار کتبی صاد‌‌ر شد‌‌. همچنین جریان گاز ۷۸۹ مشترک متخلف نیز به د‌‌لیل بی توجهی
به اخطارها قطع شد‌‌.
تجهیز تیم‌ های بازرسی به د‌‌ماسنج‌ های د‌‌یجیتال برای افزایش د‌‌قت د‌‌ر پایش، تغذیه محتوایی و موثر فضای مجازی، برگزاری د‌‌وره‌ های آموزشی آنلاین بهینه سازی مصرف گاز به ویژه د‌‌ر زمان افزایش شیوع کرونا، توزیع بروشور، پوستر و افزایش آگاهی مرد‌‌م، از د‌‌یگر اقد‌‌امات ستاد‌‌ کنترل و نظارت بر مصرف بهینه د‌‌ر شرکت گاز استان فارس است .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.