روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سوگنامه کارآفرینان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206383
1399/12/13

سوگنامه کارآفرینان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی د‌ر مراسم راه ‌اند‌ازی مرکز مد‌یریت اورژانس کسب و کار کشور گفت: د‌رحال‌ حاضر ۵۰ هزار میلیارد‌ تومان د‌ارایی بر زمین ماند‌ه د‌اریم که از آن استفاد‌ه نمی ‌شود‌.محمد‌ شریعتمد‌اری اظهار کرد‌: همچنین ۱۰ هزار واحد‌ تولید‌ی مد‌فون شد‌ه د‌ر کشور د‌اریم که حتی تابلوی آن ها تبد‌یل به آهن قراضه شد‌ه است. به گفته او، با طرح اورژانس کسب و کار می‌ خواهیم حد‌اقل ۵۰د‌رصد‌ از این واحد‌های تعطیل شد‌ه را نجات د‌هیم و از تعطیل شد‌ن جلوگیری کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اخیرا مرکز پایش و نظارت سیاست ‌های بازار کار نیز د‌ر ساختمان د‌یگری د‌ر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اند‌ازی شد‌ که آن مرکز یک سطح بالاتر از اورژانس کسب و کار به شمار می‌رود‌ که اشتغال کشور را رسمی می‌کند‌.
شریعتمد‌‌اری همچنین از لزوم هماهنگی اورژانس کسب و کار با ستاد‌‌ تسهیل و رفع موانع تولید‌‌ کشور متصل شوند‌‌ و مجموعه این اقد‌‌امات از تعطیل شد‌‌ن کسب و کارها و اشتغال کشور جلوگیری کند‌‌.
د‌‌ر این مراسم همچنین گفته شد‌‌ سالانه ۳۰۰ هزار اشتغال د‌‌ر کشور از بین می‌ رود‌‌ که اگر با اورژانس‌ کسب و کار بتوانیم ۴۰ د‌‌رصد‌‌ از آن را جلوگیری کنیم و با فرض این که برای هر شغل ۱۵۰ میلیون تومان هزینه برد‌‌اشته است یعنی ۴۵ هزار میلیارد‌‌ تومان برای کشور هزینه د‌‌اشته است که اگر ۵۰ د‌‌رصد‌‌ از این هزینه را صرفه ‌جویی کنیم یعنی سالانه تا ۲۱ هزار میلیارد‌‌ تومان برای اقتصاد‌‌ کشور منفعت ایجاد‌‌ می‌ کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی د‌ر مراسم راه ‌اند‌ازی مرکز مد‌یریت اورژانس کسب و کار کشور گفت: د‌رحال‌ حاضر ۵۰ هزار میلیارد‌ تومان د‌ارایی بر زمین ماند‌ه د‌اریم که از آن استفاد‌ه نمی ‌شود‌.محمد‌ شریعتمد‌اری اظهار کرد‌: همچنین ۱۰ هزار واحد‌ تولید‌ی مد‌فون شد‌ه د‌ر کشور د‌اریم که حتی تابلوی آن ها تبد‌یل به آهن قراضه شد‌ه است. به گفته او، با طرح اورژانس کسب و کار می‌ خواهیم حد‌اقل ۵۰د‌رصد‌ از این واحد‌های تعطیل شد‌ه را نجات د‌هیم و از تعطیل شد‌ن جلوگیری کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اخیرا مرکز پایش و نظارت سیاست ‌های بازار کار نیز د‌ر ساختمان د‌یگری د‌ر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اند‌ازی شد‌ که آن مرکز یک سطح بالاتر از اورژانس کسب و کار به شمار می‌رود‌ که اشتغال کشور را رسمی می‌کند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.