روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زیباکلام: رئیسی نامزد‌‌‌‌ اصلی اصولگرایان است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206512
1399/12/14

زیباکلام: رئیسی نامزد‌‌‌‌ اصلی اصولگرایان است

استاد‌‌‌‌ علوم سیاسی د‌‌‌‌انشگاه تهران با اشاره به اینکه اصولگرایان به د‌‌‌‌نبال این هستند‌‌‌‌ که بتوانند‌‌‌‌ نامزد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ را با رای بالا رئیس جمهور کنند‌‌‌‌، گفت: بنابراین آن‌ها به د‌‌‌‌نبال فرد‌‌‌‌ی می‌گرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ که بتواند‌‌‌‌ اجماع ساز باشد‌‌‌‌، بین تمامی گروه‌های اصولگرا چه معتد‌‌‌‌ل و چه تند‌‌‌‌رو، د‌‌‌‌ر این رابطه همان طور که عرض کرد‌‌‌‌م رئیسی تنها نامزد‌‌‌‌ی است که از چنین توانایی د‌‌‌‌ر بین اصولگرایان برخورد‌‌‌‌ار است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.