روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نام 5 مﺩ‌رسه شهر شيراز مانﺩ‌گار مي شوﺩ‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 23378
1396/05/04

نام 5 مﺩ‌رسه شهر شيراز مانﺩ‌گار مي شوﺩ‌

خيرين مﺩ‌رسه ساز بعﺩ‌ از معلمان شريف‌ترين افراﺩ‌ جامعه هستنﺩ‌.
استانﺩ‌ار فارس ﺩ‌ر نشست شوراي آموزش و پرورش استان گفت: ‌علت اين امر نيز آن است كه آن ها سرمايه گذاري في سبيل ا... خوﺩ‌ را ﺩ‌ر مسير افزايش ﺩ‌انش و آگاهي هزينه مي كننﺩ‌ و من هر گاه يك خير مﺩ‌رسه ساز مي بينم لذت مي برم.
سيﺩ‌ محمﺩ‌ علي افشاني با اشاره به اهميت آموزش و پرورش ﺩ‌ر كشور ﺩ‌ر خصوص تخصيص زوﺩ‌تر از هنگام بوﺩ‌جه آموزش و پرورش استان افزوﺩ‌: با توجه به اين كه تا مهرماه و آغاز مﺩ‌ارس تنها 2 ماه ﺩ‌يگر باقي مانﺩ‌ه ﺩ‌ر صورت امكان تمامي تخصيص اعتبارات آموزش و پرورش ﺩ‌ر 6 ماه اول صورت گيرﺩ‌ تا با اين اعتبار آن‌ها بتواننﺩ‌ همان گونه كه اعلام شﺩ‌ تعﺩ‌اﺩ‌ بيشتری از كلاس هاي ﺩ‌رس را آماﺩ‌ه بهره برﺩ‌اري كننﺩ‌.
وي با انتقاﺩ‌ از عﺩ‌م همخواني تعﺩ‌اﺩ‌ معلمان به ﺩ‌انش آموزان گفت:‌ نسبت تعﺩ‌اﺩ‌ معلمان به ﺩ‌انش آموزان ما به نسبت كشورهاي پيشرفته ﺩ‌نيا ﺩ‌و برابر است و همين مي شوﺩ‌ كه ما با مشكل مواجه مي‌شويم.
استانﺩ‌ار فارس ﺩ‌ر خصوص پيشنهاﺩ‌ تعطيلي روزهاي پنجشنبه بخش اﺩ‌اري آموزش و پرورش استان نيز ضمن رﺩ‌ اين پيشنهاﺩ‌ گفت: ‌با توجه به اين كه اين كار خلاف قانون است من نيز نمي‌توانم هيچ كار خلاف قانونی را انجام بﺩ‌هم اما چون مي‌ﺩ‌انم اين كار حياتي است حتي به رئيس جمهور و معاون اول ايشان هم براي تعطيلي پنجشنبه ها پيشنهاﺩ‌ ﺩ‌اﺩ‌ه ام و اگر اين توسط مجلس تبﺩ‌يل به قانون شوﺩ‌ ما مي‌توانيم آن را اجرا كنيم اما ﺩ‌ر حال حاضر ﺩ‌ر قانون به صراحت آمﺩ‌ه كه 44 ساعت كار اﺩ‌ارات بايﺩ‌ ﺩ‌ر 6 روز اﺩ‌اري انجام شوﺩ‌.
وي ﺩ‌ر خصوص انجام 44 ساعت كار ﺩ‌ر 5 روز با اين شرط كه ساعت كار اﺩ‌ارات به 16 تغيير يابﺩ‌ به شوخي گفت: لااقل اين پيشنهاﺩ‌ را بگذاريﺩ‌ تا ﺩ‌ر فصل سرما مطرح كنيم نه امروز كه ﺩ‌ر فصل گرماست و ساعت پيك مصرف برق هم از ساعت 12 تا 16 است.
رييس سازمان آموزش و پرورش استان فارس نيز با انتقاﺩ‌ از پايين بوﺩ‌ن اعتبارات اين نهاﺩ‌ گفت:‌ ﺩ‌ر اين كه مسايلی ماننﺩ‌ آب يا راه اولويت ﺩ‌ارنﺩ‌ و بايﺩ‌ اعتبارات خوبي هم ﺩ‌اشته باشنﺩ‌ هيچ شكي نيست اما ما نمي‌توانيم قبول كنيم كه به عنوان مثال اعتبارات يك اﺩ‌اره كه تنها 59 نفر نيرو ﺩ‌ر يك شهرستان ﺩ‌ارﺩ‌ بيش از آموزش و پرورش باشﺩ‌.
آذري ﺩ‌ر خصوص فروش املاك آموزش و پرورش نيز اظهار ﺩ‌اشت:‌ سال 94 ما جزو يكی ﺩ‌و استان كشور بوﺩ‌يم كه توانستيم 18 ميليارﺩ‌ تومان از املاك خوﺩ‌ را بفروشيم و با آن اعتبار توانستيم 3 مجتمع بزرگ آموزشي بسازيم اما سال گذشته به ﺩ‌ليل ركوﺩ‌ ساخت و ساز تنها توانستيم 6 ميليارﺩ‌ تومان از املاك خوﺩ‌ را بفروشيم و با آن پول نيز هم اكنون يك مركز آموزشي ﺩ‌ر ميانروﺩ‌ ﺩ‌ر حال ساخت است كه 60 ﺩ‌رصﺩ‌ پيشرفت فيزيكي ﺩ‌ارﺩ‌.
وي خواستار رفع بروكراسي اﺩ‌اري بر سر راه فروش اين املاك شﺩ‌ و گفت:‌ ﺩ‌ر اين ميان امسال هم بيش از 130 ملك معرفي شﺩ‌ كه 52 مورﺩ‌ از اين املاك قابليت تغيير كاربري و فروش ﺩ‌ارﺩ‌ كه اميﺩ‌واريم آموزش و پرورش بتوانﺩ‌ با كمك شهرﺩ‌اري ها براي فروش اين املاك ﺩ‌ر راستاي كمك به واحﺩ‌هاي آموزشي ﺩ‌يگر اقﺩ‌ام كنﺩ‌.
مﺩ‌ير نوسازي مﺩ‌ارس فارس هم گفت: مسئولين آموزش و پرورش شهرستان ها ﺩ‌ر تمامي جلسات كميته‌هاي برنامه ريزي استان هنوز ﺩ‌اشتنﺩ‌ و ما پروژه‌هاي خوﺩ‌ را اعلام كرﺩ‌يم.
ﺩ‌ست نيان افزوﺩ‌: نتيجه نگاه انقباضي اعتبارات آموزش و پرورش امروز اين شﺩ‌ه است كه ما ﺩ‌ر جذب اعتبارات خيرين مﺩ‌رسه ساز ﺩ‌ر كشور رتبه اول را ﺩ‌اريم به طوري كه هم اكنون 147 باب مﺩ‌رسه توسط خيرين ﺩ‌ر استان ﺩ‌ر حال ساخت است و 36 پروژه توسط ﺩ‌ولت ﺩ‌ر حال اجراست.
وي اﺩ‌امه ﺩ‌اﺩ‌: ‌اگر هم اكنون 3 ميليارﺩ‌ تومان اعتبار به ما ﺩ‌اﺩ‌ه شوﺩ‌ و اعتبارات آموزش و پرورش زوﺩ‌تر تخصيص يابﺩ‌ ما علاوه بر 15 كلاس ﺩ‌رس كه ابتﺩ‌اي مهر تحويل مي ﺩ‌هيم مي توانيم 150 كلاس ﺩ‌يگر را نيز آماﺩ‌ه كرﺩ‌ه و تحويل ﺩ‌هيم.
اما يكي از ﺩ‌ستورات اين جلسه شوراي آموزش و پرورش استان ﺩ‌ر خصوص آيين نامه مﺩ‌ارس مانﺩ‌گار بوﺩ‌ كه ﺩ‌ر اين جلسه اعضا با معرفي 5 مﺩ‌رسه قﺩ‌يمي شيراز از جمله ﺩ‌بيرستان و هنرستان نمازي، هنرستان جوانمرﺩ‌ي،‌ هنرستان طالقاني و ﺩ‌بيرستان عشايري براي ثبت ﺩ‌ر ميان مﺩ‌ارس مانﺩ‌گار موافقت
كرﺩ‌نﺩ‌.


/انتهای متن/